Тушаал шийдвэр

Тушаал шийдвэр ...
3 дугаар сарын төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэв