Нэмэгт уул

Ерөнхий танилцуулга

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумаас хойш 60 км, аймгийн төвөөс 320 км зайд орших Өмнөговь аймгийн 9 гайхамшигийн нэг Нэмэгт уул нь далайн түвшнээс дээш 2672 м өргөгдсөн. Нэмэгтэд говийн чимэг болсон амьтад аргаль, янгир, цоохор ирвэс зэрэг зэрлэг ан амьтад бий.