БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай бүс нутгийн удирдлагын газрын мэргэжилтнүүд болон  хамгаалалтын захиргаадын 17 албан хаагчдад "Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн систем"-ийн багц сургалтыг 08 дугаар сарын 17, 18-ны өдрүүдэд Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт зохион байгууллаа. Тус сургалтаар QuantumGIS программ хангамжийг суулгах, тохируулах, “Лэнд менежер” программ хангамж суулгах, тохиргоо хийх,  талаарх ерөнхий ойлголт, “Лэнд менежер” программ хангамжинд зураглал үйлдэх, ажлын нэгж талбар болгон кадастрын өөрчлөлт хийх, ГКМС-ын вэб системд иргэн, хуулийн этгээд бүртгэх, засварлах, Өргөдөл бүртгэх засварлах, нэгж талбартай холбох, Шийдвэрийн төсөл бэлтгэх, өргөдөл холбох, шийдвэр үүсгэх, Гэрээ үүсгэх засварлах, Газар өмчлөлийн бүртгэл үүсгэх засварлах, Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хураамжид төлбөрийн даалгавар үүсгэх, Өргөдлийн тайлан, нэгж талбарын судалгаа гаргах, Газрын биржийн цахим системээр төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулагдлаа. Сургалтын төгсгөлд оролцогчдод сертификат гардууллаа. Бүртгэл мэдээлэл хөтлөх эрх бүхий мэргэжилтнүүдэд ТХБНУГ-ын даргын тушаалаар тус бүрийн эрхийг удирдлагын газрын даргатай зөвшилцөн олгох талаар ТХБНУГ-ын мэргэжилтэн оролцогчдод мэдэгдлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now