Хамгаалалтын захиргааны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2021 оны 10 дугаар сарын 21 өдрийн 15 дугаар удардамжийн дагуу хамгаалалтын захиргаа өөрийн нөөц бололцоогоо ашиглаж Говь Гурвансайханы БЦГ-ын уулын бүс болох Гурвансайхан уул, Баянцагааны нуруу, Зөөлөнгийн нуруу, Сэврэй хайрхан уулсад уулын туруутны элбэгшлийн судалгааг /345,729/ га талбайд хос ажиглалтын арга зүйгээр 14 хоногийн хугацаатайгаар 96 ширхэг шугаман трансектийг хамруулан, /нийт явганаар туулсан трансектын урт /960 км/, машинаар нийт 7558 км туулж/ нийт 26 албан хаагчдын бүрэлдэхүүтэйгээр 2021 оны 10 дугаар сарын 25 -ны өдрөөс 14 хоногийн албан томилолттой ажилласан. Судлагааны үр дүнд Аргаль хонь, Янгир ямаа, Бугын нийт тоо толгой 2309 тоологдсон байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now