Сэг зэм устгалаа

2021 оны 06 сарын 29

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03 сарын 01- ны өдрийн А/218 дугаар захирамж, Сэврэй сумын засаг даргын 2021 оны 04 сарын 19 өдрийн А/43 дугаар захирамжийн дагуу хорогдсон малын сэг зэмийн устгал халдваргүйтгэл хүн, мал амьтны гоц халдварт өвчин үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд мал амьтны сэг зэмийг устгах, бэлчээр, уст цэг,булаг шандны эхийг цэвэрлэж, халдваргүйтгэх ажлыг  “Ирвэс” хэсгийн байгаль хамгаалагчид 04 сарын 26 наас 6 сарын 09-г хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд бод-809, бог-2437 нийт-3156 сэг зэмийг цуглуулж булж, 32 цэгт ариутгал халдваргүйтгэл хийсэн.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now