Ковид пост

2021 оны 06 сарын 29

06 сарын 18-20-ны өдрүүдэд Ковид-19 цар тахалын хүрээнд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах зорилгоор зохион байгуулж байгаа хяналтын постонд Хамгаалалтын захиргааны хамт олон хувиар гарган ажиллаа. Постын явцад гарсан цөрчилгүй, тусгайлан боловсруулсан маягтын дагуу бүртгэлийг хөтөлж аймгийн онцгой комисд цаг үеийн нөхцөл байдлын тайланг хүргүүллээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now