2020 оны 09 сарын 16-ны өдөр Зүүнсайхан уулын Ёлын ам, Ханхонгор сумын Мандах багийн нутаг “Эрдэнэтолгой” орчинд аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Алтан элс тур” ХХК-ны Дүнгэнээ, “Говьсайхан Арвижих” ХХК-ны Говийн Өргөө жуулчны баазуудын үйл ажиллагаанд ТХГНутаг дахь эко байр сууц, үйлчилгээнд тавигдах нийтлэг шаардлага MNS 6426:2013 стандартын хэрэгжилт болон хяналтын хуудсаар Хуулийн хэрэгжилт хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн, БОХУБ В.Өсөхбаяр, АЖСС Орчны бүс хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ганчулуун нар хяналт шалгалтын ажлыг хийлээ. COVID-19 ийн хорио цээртэй холбоотойгоор ихэнх жуулчны баазууд  үйл ажиллагаа явуулаагүй тул аймгийн төвд ойр, үйл ажиллагаа явуулж буй 2 жуулчны баазыг сонгон хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулсан.

Стандарт хэрэгжилтээс 32 асуулт сонгон шалгахад Дүнгэнээ жуулчны бааз 70%, Говийн Өргөө жуулчны бааз 71%-тай тус тус дүгнэгдлээ. Жуулчны баазын нэр хаяг бүхий хаалга, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хүлээн авах байр сууцны тохижилт байхгүй, усны тоолоор байхгүй, ус хэрэглээний бүртгэл хөтөлдөггүй, хог хаягдлын талаар амрагчдад сурталчилгаа танилцуулга хийдэггүй, ослын үед ашиглах заавар схем зураг байхгүй, эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх сургалтанд хамрагдаагүй зэрэг зөрчил гарсныг танилцуулж, бааз тус бүрээр зөвлөмж хүргүүллээ

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now