Хяналт шалгалт

2020 оны 07 сарын 09

           ГГБЦГХЗ-ны даргын баталсан 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 39/04/096/05 тоот удирдамжийн дагуу 5 хоногийн хугацаагаар Монгол улсын “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай”хуулийн 30 дугаар зүйл, “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Зөрчлийн тухай “ хуулиуд, 2020 онд Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам,Цагдаагийн ерөнхий газрын экологийн цагдаагийн албатай байгуулсан” Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хамтран ажиллах тухай” гэрээ, Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар,Говь гурвансайхны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа/Цаашид ГГБЦГХЗ гэх/- тай хамтран ажиллах гэрээ бусад холбогдох эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг хангах, Сэврэй сумын Эрээний нурууны Хөх толгой гэх газарт хууль бусаар ашигт малтмал олборч, хүмүүс олноор бөөгнөрсөн нөхцөл байдлыг зогсоох зорилгоор Сэврэй,Баяндалай сумдын цагдаагийн хэсгийн экологийн асуудал хариуцсан байцаагч нартай хамтарсан хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэв.