Байгууллагаын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөний Арга хэмжээ-35  дахь заалтыг хангах ажлын хүрээнд Гайхамшигт говь аялал жуулчлалын холбооны тэргүүн Х.Түмэндэлгэртэй хамтарч, Сумын удирдлагуудтай уулзалтыг зохион байгуулж байгууллагын үйл ажиллагааны талаар танилцуулж ЕБСургуулийн байгаль хамгаалах клубын багш сурагчдад биологийн төрөл зүйлийн талаар танилцуулга хийж тус сургуулийн захиралын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, биологи химийн багш, “Аргаль” байгаль хамгаалах клубын багш О.Энхбаттай цаашид хамтарч ажиллахаар болж хүүхдүүдийн сургалтанд зориулж биологи экологийн танхимд зурагт самбарыг байршууллаа.