Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны 4.2.4.1-д “Бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв, цөөрөм, байгуулах, гол, горхи, булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах” гэж тусгагдсан зорилтыг  хэрэгжүүлэхээр ГГБЦГ-ын Баянцагааны нурууны “Наран булаг”-ийг хавар, зун, намрын улиралд зэрлэг амьтны бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор Мэргэжилтэн Б.Тэгшжаргал, жолооч Т.Өнөр, байгаль хамгаалагч А.Ганболд, З.Пүрэвээ нар 2019 оны 09-р сарын 24-оос 3 хоног ажиллаа.

ХИЙГДСЭН АЖИЛ: Наран булаг нь ундрага багатай, уулын бэлээс уруу 9 орчим м урсдаг. Иймд булгийн эхээс доош 4м-т усыг дөхүүлэх сувгаар авч жижиг саран хэлбэртэй битонон боомт бүхий 2ш хөвийг 440000 төгрөгний зардлаар хийлээ.  Бидний тооцсоноор сонгосон боомтын ус хурах