2019.09.18-19 ны өдрүүдэд Говь Гурвансайханы БЦГ Хамгаалалтын Захиргааны хүсэлт, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газартай хамтран ажиллах 2019 оны төлөвлөгөө, байгаль хамгаалагчаас ирүүлсэн мэдээллийн дагуу урьдчилан сэргийлэх хяналт хяналт шалгалтыг Баяндалай сумын Баянцагаан нуруу, Сэврэй сумын Баянборын нурууны нутаг дэвсгэрт хууль бусаар ашигт малтмал олборлож байгаа үйл ажиллагаанд Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай, Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Ашигт малтмалын тухай, Газрын хэвлийн тухай, Газрын тухай, Байгаль орчны багц хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийн байдалд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг 7 хүний бүрэлдхүүнтэй хийж ажиллаа

Шалгалтаар ГГБЦГХЗ-ны мэргэжилтэн Б.Батгэрэл, аймгийн МХГ-ын БОХУБ Д.Ичинноров, Баяндалай сумын цагдаагийн төлөөлөгч дэслэгч Ганболд, Ханхонгор сумын цагдаагийн төлөөлөгч дэслэгч, цагдаа Буяандэлгэр, Сэврэй сумын цагдаа Энхболд нарын бүрэлдхүүнтэйгээр нийт 11 автомашин, 30 гаруй иргэдийг саатуулан шалгаж 5ш металь хайгч, бусад багаж хэрэгслэлийг хурааж Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай, Зөрчлийн тухай хуулиар яриа танилцуулга хийлээ.
Жич: Хамгаалалтын захиргааны авто машин эдвэрч үүрэг гүйцэтгэх боломжгүй тул аймгийн ЗДТГ-т хүсэлт гаргаж энэ удаагийн шалгалтыг цагдаагийн газрын автомашинаар хийж гүйцэтгэлээ.

2019.09.18-19 ны өдрүүдэд Говь Гурвансайханы БЦГ Хамгаалалтын Захиргааны хүсэлт, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газартай хамтран ажиллах 2019 оны төлөвлөгөө, байгаль хамгаалагчаас ирүүлсэн мэдээллийн дагуу урьдчилан сэргийлэх хяналт хяналт шалгалтыг Баяндалай сумын Баянцагаан нуруу, Сэврэй сумын Баянборын нурууны нутаг дэвсгэрт хууль бусаар ашигт малтмал олборлож байгаа үйл ажиллагаанд Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай, Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Ашигт малтмалын тухай, Газрын хэвлийн тухай, Газрын тухай, Байгаль орчны багц хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийн байдалд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг 7 хүний бүрэлдхүүнтэй хийж ажиллаа

Шалгалтаар ГГБЦГХЗ-ны мэргэжилтэн Б.Батгэрэл, аймгийн МХГ-ын БОХУБ Д.Ичинноров, Баяндалай сумын цагдаагийн төлөөлөгч дэслэгч Ганболд, Ханхонгор сумын цагдаагийн төлөөлөгч дэслэгч, цагдаа Буяандэлгэр, Сэврэй сумын цагдаа Энхболд нарын бүрэлдхүүнтэйгээр нийт 11 автомашин, 30 гаруй иргэдийг саатуулан шалгаж 5ш металь хайгч, бусад багаж хэрэгслэлийг хурааж Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай, Зөрчлийн тухай хуулиар яриа танилцуулга хийлээ.

Жич: Хамгаалалтын захиргааны авто машин эдвэрч үүрэг гүйцэтгэх боломжгүй тул аймгийн ЗДТГ-т хүсэлт гаргаж энэ удаагийн шалгалтыг цагдаагийн газрын автомашинаар хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now