СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЛАА

2019 оны 09 сарын 06

2019 оны 08-р сарын 27-31 ны өдрүүдэд мэргэжилтэн Б.Батгэрэл, Б.Тэгшжаргал нар Гурвантэс сум Тост Тосон Бумбын нуруунд  Ирвэс Хамгааласн Сан, Олон Улсын Ирвэс Хамгалах Сан болон WCS /Байгаль зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг/-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас хамтарч зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдалаа.

СМАРТ-ийн сургалт доорх зорилтын хүрээнд зохион байуулагдалаа үүнд.

  • СМАРТ-д суурилсан дасан зохицох менежментийн аргыг ТХГ-нутгийн үйл ажиллагаа, хяналт, үнэлгээнд хэрэглэхэд байгаль хамгаалах байгууллагуудын мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдын чадавхийг дээшлүүлэх
  • ИХС/ОУИХС, WCS –ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар болон бусад байгаль хамгаалах байгууллагуудад бэрхшээлийн түвшин болон хэрэгжилтийн байдлыг хэмжсэн стандарт арга хэмжээ бүхий платформ болгон СМАРТ-ийг ашиглах
  • СМАРТ-ийн үндсэн чиг үүргийн талаарх тусгай зааварчилгаа болон хээрийн судалгааны мэдээллийг цуглуулахад гар утас, олон